Som man frågar får man svar

Att effektivt samla in data är en mycket viktig del i undersökningsarbetet. Vi har en egen enhet för datainsamling, vår fältorganisation, som består av ett 50-tal projektanställda intervjuare.  Att ha en egen fältavdelning ser vi som en viktig konkurrensfördel i vår bransch, där datainsamlingen vanligen läggs ut på renodlade datainsamlingsföretag.

Fältorganisationens verksamhet kännetecknas av hög tillgänglighet, personligt bemötande och ansvarsfull hantering av svarsdata. Vi genomför telefon-, webb- och personliga intervjuer samt administrerar postala undersökningar. Dessutom bidrar vi gärna med kompetens kring vilken datainsamlingsmetod som lämpar sig bäst beroende på vilken undersökning som ska göras. Vårt kvalitetssystem följer branschstandard ISO:20252:07, vilken vi i samtliga projekt arbetar utifrån.

Våra produkter och tjänster

Telefonintervjuer

Vi kan genomföra intervjuer per telefon vilket ger både snabb och kostnadseffektiv datainsamling med hög kvalitet. Undersökningsuppdragen innebär intervjuer inom både Business-to-Business och Business-to-Consumer. Behöver ni hjälp med urvalshantering eller inköp av urval bistår vi gärna med det. Läs mer här.

Webbintervjuer

Datainsamlingar via webbintervjuer blir allt vanligare och vi gör dem enkelt och kostnadseffektivt i vårt webbaserade verktyg. Via verktyget kan svarsfrekvenser följas och resultaten kan tas ut i form diagram och/eller tabeller. Efter att undersökningen är genomförd kan olika typer av rapporter tas fram.

Personliga intervjuer

Vid en del undersökningar behövs ”på-stan” intervjuer eller besöksintervjuer. Självklart genomför vi även personliga intervjuer och tar ansvar för de praktiska detaljerna. Vi ger dig gärna råd kring hur målgruppen bäst kan nås.

Postala intervjuer

Att genomföra enkäter via post kan vara lämpligt att använda för undersökningar med långa och omfattande frågeformulär. Metoden ger ofta genomtänkta svar och används med fördel som ett komplement till webbundersökningar.

Telefonsupport

I en del datainsamlingsprojekt kan det ibland krävas support.  CMA har fasta supporttelefonnummer som kan bemannas vid behov. Den personal som bemannar supporten kan hjälpa respondenter med frågor, både av teknisk karaktär och om hur enkäter ska besvaras.

Vår webbpanel – för snabb och effektiv datainsamling

Vår webbpanel består av ca 16 000 aktiva medlemmar och vi rekryterar löpande nya deltagare bland allmänheten i Sverige. Rekryteringen görs via telefonintervjuer och vi har en demografisk fördelning som motsvarar ett ”Sverige i miniatyr” inom åldersgrupperna 15-75 år. Medlemmarna kan själva välja när och hur ofta de vill svara på enkäter men minst tio dagar ska förflyta innan en person återigen kan bli inbjuden att delta i en ny undersökning.

För varje medlem i panelen finns ett antal bakgrundsvariabler: kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildning, sysselsättning, bostadstyp, hushållsinkomst och postnummer. Variablerna används för att identifiera specifika målgrupper och på så sätt öka incidensnivån (ett mått på träffsäkerhet gentemot målgrupp) i varje undersökning.
Vi kan göra representativa urval för den målgrupp som önskas till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Demografi i CMA-panelen:

  • 49% män – 51% kvinnor
  • 54%  15-49 år, 46%  50-80 år
  • 42%  har barn yngre än 18 år
  • 47%  äger sin bostad
  • 30%  äger en bil
  • 50% arbetar heltid

När vi genomför större och internationella projekt där svaren behöver samlas in från stora grupper, använder vi oss av plattformen Cint OpinionHUB. Ur plattformen drar vi ett urval från ett större utbud av panelmedlemmar. I dagsläget finns i Sverige 460 000 medlemmar i över 50 paneler, och vår egen CMA-panel är en av dessa. Cint OpinionHUB ger oss även tillgång till paneler över hela världen. I Norden har vi exempelvis tillgång till över 700 000 aktiva panelmedlemmar.

Alla paneler hos Cint OpinionHUB uppfyller ESOMARs riktlinjer och följer branschstandarden SS ISO 26362. Systemet är fullständigt transparent vad gäller rekryteringsmetod, svarsfrekvens och storlek vilket kan ses individuellt för varje panel.

Kostnaden för enkätundersökningar i CMA-panelen baseras främst på tre rörliga faktorer: antal fullständiga svar, längd på enkäten i minuter samt incidensnivå. Därutöver tillkommer fasta kostnader för uppstart och leverans av data. Finns det behov av framtagning av frågeställningar eller djupare analys och rapportskrivning offereras detta separat.

Telefonintervjuer är en passande lösning för många typer av datainsamlingar.

När vi ska genomföra ett projekt med telefonintervjuer inleder vi alltid med ett gemensamt uppstartsmöte. Vår projektledare/projektsamordnare informerar grundligt intervjuarna om projektets bakgrund och vi gör en detaljerad genomgång av frågeformulären. Ofta deltar vår uppdragsgivare vid startmötet för att ge intervjuarna ytterligare bakgrundsinformation.

Våra intervjuare arbetar normalt projektrelaterat och de är till stor del studenter från olika utbildningar vid Linköpings universitet. Alla medarbetare genomgår vårt eget utbildningsprogram som ger grundläggande kunskaper om marknadsundersökningar, motivationsteknik, intervjuteknik, ESOMARS regler och formulärteknik.

Våra intervjuare är vana att arbeta med intervjuer som innehåller öppna frågor och är bra på att få uttömmande svar från kunderna.

Inför alla undersökningar genomför vi ett antal provintervjuer innan själva datainsamlingsfasen startar. Projektledaren går igenom resultatet av intervjuerna och studerar svarsfrekvensen samt kontrollerar svarens kvalitet. Detta är nödvändigt för att tidigt upptäcka om till exempel en frågeformulering behöver justeras.

Intervjuerna genomförs med hjälp av ett CATI-system (Computer Aided Telephone Interviewing). Detta innebär att intervjuerna utförs med hjälp av datorstöd där samtliga svar registreras direkt i en relationsdatabas. Frågeformuläret är konstruerat så att svaret på en fråga styr vilka frågor som logiskt ska ställas i fortsättningen av intervjun. Vi ringer upp varje respondent i bruttourvalet vid minst tio olika tillfällen innan den aktuella respondenten hänförs som eventuellt svarsbortfall.

Lisa Hägg

Lisa Hägg

Epost: lisa.hagg@cmaresearch.se
Telefon: 0708-85 46 82