Brukarundersökningar

Offentligt finansierad verksamhet behöver, på samma sätt som privata företag och organisationer, undersöka upplevd kvalitet och kundnytta. Därför har så kallade brukarundersökningar blivit ett vanligt utvecklingsverktyg. För att kunna göra informerade val behöver också brukarna information om vad de har att välja på.

 

Äldreomsorg, hemtjänst, sjukvård, skola och universitet samt myndigheter är några exempel på områden där vi regelbundet genomför brukar-, användar- eller kundundersökningar åt våra uppdragsgivare.

Mät och utveckla verksamhetens kvalitet

Resultatet av en brukarundersökning identifierar områden som är i behov av kvalitetsförbättringar och åtgärder. Undersökningen kan också bli en effektiv kanal för brukarnas inflytande exempelvis inom vård, skola och omsorg.

Vårt erbjudande

Vi vet hur olika typer av undersökningar ska genomföras och hur de kan stödja en organisation. Vi tittar på hela processen – från planering och förankring till kommunikation av undersökningsresultaten. Vår breda erfarenhet kombinerat med förståelse för den enskilda organisationens behov och förutsättningar gör att vi kan föreslå rätt metodval för undersökningen.

 

Med väl utprövade processer och metoder är vi vana vid att genomföra datainsamlingen på ett effektivt sätt. Vi erbjuder både insamling av kontaktuppgifter direkt från verksamheterna när centrala register saknas och själva insamlingen av svar från brukarna.

 

Våra analyser ger tydliga resultat kring vad som är organisationens styrkor och rekommendationer på vilka utvecklingsområden som bör prioriteras. Vi rapporterar på varje enskild enhets-/skolnivå, vanligen även på klass eller avdelningsnivå, vilket gör att varje arbetsplats får sina egna resultat att arbeta vidare med. Det tillsammans med regelbundna mätningar skapar ett starkt engagemang för brukarundersökningen inom organisationen.

Hur gör man en brukarundersökning?

Ett vanligt upplägg är att göra totalundersökningar inom ett par utvalda verksamheter. Exempelvis kan vissa årskurser väljas ut. I de utvalda årskurserna deltar sedan samtliga elever och ibland även deras föräldrar. Beroende på målgruppen genomförs datainsamlingen via pappersenkäter eller webbaserade enkäter. I vissa fall, framför allt inom äldreomsorgen, passar det bättre med personliga intervjuer.

 

Vanliga frågeområden i exempelvis skolundersökningar är normer/värden, ansvar/inflytande, utveckling/lärande.  Inom hemtjänst och äldrevård är det parametrar som personal/bemötande, trygghet, boende, vårdinsatser och social samvaro/aktiviteter som mäts.