Industri

Ledande svenska industriföretag vänder sig till oss för att genomföra kund- och varumärkesundersökningar. Flera av våra projektledare har detta som specialitet med basen i en relevant akademisk utbildning kompletterad med mångårig projekterfarenhet.

 

Kundundersökningar för industrikunder skiljer sig från andra undersökningar på det sättet att man ofta vill ha svar på individnivå. Vår uppdragsgivare har normalt en eller flera namngivna personer alternativt specifika befattningar hos kundföretaget som de vill intervjua. Allt för att spegla den typiska business-to-business relationen.  Varje kundföretag är ofta så värdefullt att man vill styra på både individuella och övergripande resultat. Resultatrapporten blir därför normalt en kombination av övergripande rapportering för koncernen och dess enheter och individuella svar i så kallade ”Kundkort”. Vi har även möjlighet att erbjuda ett kopplat stöd för aktivitetsplaner till det rapporterade resultat.

 

Vi kombinerar olika typer av datainsamlingsmetoder, som exempelvis djupintervjuer av nyckelkunder per telefon, tillsammans med en webbenkät till övriga kunder. Datainsamlingen görs oftast regelbundet per år, kvartal eller månad. Men även händelsestyrda undersökningar, exempelvis efter leverans, service och projektavslut, är vanligt förekommande.