Marknadsundersökningar

Funderar ni på att lansera en ny produkt eller vill ni prova en befintlig produkt på en ny marknad eller i ett nytt segment? Våra uppdragsgivare kommer ofta till oss med ett specifikt informationsbehov.  I det läget är en marknadsundersökning oftast den bästa lösningen för att få ökad kunskap. Det kan gälla konkurrenter, marknadsutveckling och marknadspotential – både på befintliga och nya marknader.

Vår erfarenhet är att kunskapen som behövs sällan finns lättillgänglig eller sammanställd. Istället är en skräddarsydd metod det bästa för att lösa företagets informationsbehov. Vi arbetar med avgränsade och konkreta frågeställningar, kombinerat med både kvalitativ och kvantitativ metodik. Det ger undersökningsresultat som blir tillförlitliga beslutsunderlag.

Branschpositionering

Vill ni få en indikation på hur företaget positionerar sig relativt andra aktörer/konkurrenter inom er bransch? Då är en branschpositionering en bra lösning. Sedan många år tillbaka genomför vi undersökningar inom flera olika branscher. CMA är enda aktören på svenska marknaden som årligen genomför en uppskattad branschundersökning riktad till försäkringsförmedlare och där majoriteten av svenska försäkringsbolag deltar.  Vi har särskilt stor erfarenhet inom branscher som energi, fastigheter samt universitet och högskolor.

Inget uppdrag och ingen kund är den andra lik. Därför finns alltid möjlighet att anpassa delar av en branschundersökning till just era behov – allt för att få bästa möjliga beslutsunderlag.

Vi genomför också regelbundet olika typer av barometrar, till exempel SBAB:s Mäklarbarometer, Konjunkturbarometern på uppdrag av Konjunkturinstitutet samt Låneindikatorn på uppdrag av ALMI Företagspartner