Medborgarundersökningar

Att mäta medborgares attityder har blivit en efterfrågad tjänst och vi genomför både kvantitativa och kvalitativa medborgarundersökningar. Syftet kan vara att identifiera trender i samhället eller mäta allmänhetens opinion i olika frågor. Andra användningsområden är exempelvis medborgarnas grad av nöjdhet med offentliga tjänster och produkter som de använder. Flera av våra uppdragsgivare är kommuner och myndigheter där undersökningen ska utgöra en del i underlaget för politiska beslut.

Medborgarundersökning för kommuner

Vill ni undersöka medborgarnas attityder till hemkommunen och hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker? Det kan göras inom tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Attityder till kommunens olika verksamhetsdelar
  • Möjligheterna till inflytande

Vi utgår normalt från en nationell medborgarenkät med basfrågor. Det ger er kommun möjlighet att jämföra resultatet med genomsnittliga resultat för landets kommuner – både för index och enskilda frågor. Dessutom finns möjlighet att lägga till specifika frågor som är aktuella för just er kommun. Våra resultatrapporter lyfter fram kommunens styrkor och prioriterade förbättringsområden.

 

Vår rekommendation är att ta ett helhetsgrepp på attitydundersökningarna vad gäller kommunens medborgare, brukare och medarbetare. Det är nämligen intressant att identifiera eventuella kopplingar mellan medarbetarnas nöjdhet med sin arbetssituation, betyg på deras agerande gentemot brukare samt vilken image verksamheten har.

Fler typer av medborgarundersökningar

Vi genomför även andra typer av undersökningar riktade till medborgare och allmänhet. Kultur- och fritidsvaneundersökningar, mätning av kommunens kommunikationskanaler, bilden av regionens varumärke och opinionsmätning är några exempel.

Välj rätt datainsamlingsmetod

I undersökningar riktade till medborgare och allmänhet är datainsamlingsmetoden och urvalsprocessen särskilt viktiga för att få ett tillförlitligt och representativt svarsunderlag för målgruppen. Vi ger stöd och rekommendationer för val av metodik, urvalsstorlekar med mera.
Läs mer om våra datainsamlingsmetoder här.