Utvärderingar

Har ni genomfört ett projekt, en riktad insats eller ett program av något slag?
Då är det viktigt att göra en ordentlig utvärdering eller uppföljning för att kunna bedöma resultatet.

Vi anpassar alltid upplägg och genomförande efter kunden och tar hänsyn till syften, motiv, frågeställningar och aktuella organisatoriska förutsättningar. Varje utvärdering måste ses i sitt sammanhang och tillsammans skapar vi en lämplig modell eller analyslogik för det som ska studeras eller utvärderas.

Målet är att varje utvärderingsmodell ska fånga aktuella aspekter och perspektiv. Vi samlas kring en modell som stödjer struktur och genomförande samt hjälper till att ta fram de viktigaste frågeställningarna. Det kan exempelvis vara mål-effekt, orsak-verkan, framgångsfaktorer etc och modellerna har normalt en tydlig teoretisk förankring.

Vi ser till att förstå utvärderingens övergripande syfte och vilka förväntningar som finns på resultatet. Här kommer vår kunskap och erfarenhet av att på varierande sätt ställa rätt frågor, samla in och analysera data och information till sin rätt. Ofta använder vi en kombination av kvalitativa (djupintervjuer och/eller fokusgrupper) och kvantitativa (webbenkäter/telefon) metoder.

 

Våra rapporter är pedagogiska och lyfter fram det som är viktigt – alltid i linje med utvärderingens syfte och ambition.  De vanligaste typerna av utvärderingar är:

·       Projektutvärderingar – måluppfyllelse

·       Insatsuppföljning – effektkonsekvenser, målgruppsspridning

·       Organisationsutveckling – nyckeltal, konsekvensanalys