Få en bättre bild av helheten med medarbetarundersökningar

Företag och organisationer behöver verktyg för att styra och utveckla både medarbetare och verksamhet. En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras undersökningarna dessutom i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare.

Som arbetsgivare behöver ni kunskap om medarbetarnas kompetens, erfarenheter och inneboende kraft. För våra kunder är medarbetarundersökningen inte bara en rapport som visar attityd- och kunskapsläget vid en given tidpunkt. Undersökningsresultatet blir framför allt ett viktigt underlag för konstruktiv dialog mellan ledning, ledare/chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Att målmedvetet använda resultaten är det mest betydelsefulla momentet för att med hjälp av medarbetarundersökningen skapa förändring och utveckling. Vår analys hjälper till att identifiera och prioritera de viktigaste områdena och åtgärderna.

 

En väl genomförd medarbetarundersökning ger möjligheter till:

 • aktuell kunskap om medarbetarnas uppfattning om t ex arbetssituation, motivation och engagemang, syn på arbetsgivaren och utvecklingsmöjligheter.
 • nyckeltal att följa över tid, till exempel MMI (Motiverad Medarbetar-Index),Ledarskapsindex och eNPS (Employee Net Promoter Score)
 • konkret feedback på ledarskapet
 • analys av värderingar, arbetsmiljö, arbetssätt mm.
 • fördjupad analys där exempelvis identifiering av ”riskgrupper” eller kriterier som kännetecknar framgångsrika enheter/avdelningar, kan göras.
 • analys av samband mellan undersökningsresultat och hårda fakta, som exempelvis sjukfrånvaro och olika lönsamhetsmått.
 • Vi har lång och bred erfarenhet av medarbetarundersökningar och håller oss kontinuerligt uppdaterade inom HR-området via t ex olika nätverk, branschorganisationer och forskningsdialoger.

Vi erbjuder:

 • en bank med frågor som är validerade och som vi vet fungerar
 • spetskompetens inom undersökning och analys
 • ett beprövat och framgångsrikt metodstöd
 • kundanpassade lösningar – olika verksamheter ställer olika krav på innehåll och genomförande
 • effektiva arbetssätt och verktyg, vilket ger våra kunder mer tid åt resultatuppföljning och löpande förbättringsarbete
 • erfarna konsulter för rådgivning och coachning
 • benchmarking – referensvärden från andra företag på centrala mått

Anna Bergman

för medarbetarundersökningar
Epost: anna.bergman@cmaresearch.se
Telefon: 0709-62 81 81